GPS


מעקב אחר תנועת הלוחות הטקטוניים באזורינו בעזרת מדידות GPS

הבנת האופי וקצב תנועות קרום כדור-הארץ הינה הכרחית להערכת הסיכונים הנגרמים על-ידי העתקים פעילים ומדידות GPS חוזרות מהוות כיום אמצעי עיקרי להשגת נתונים אלה. באזורנו, נוכח כיוונו של העתק ים המלח, סקרי GPS מהווים כלי כמעט בלעדי להערכת קצב התנועה הטקטונית. סקרי GPS חוזרים במהלך שנים משמשים למעקב אחר תנועות הלוחות הטקטוניים ועל בסיס נתונים אלה ניתן לנתח את מעוות קרום כדור-הארץ באזורנו, למדוד את רכיבי תנועת פני השטח ולהעריך את הסיכונים הסייסמים לאורך העתק ים המלח.

 

 

בקע ים המלח הוא המבנה הגיאולוגי הפעיל ביותר באזורנו מבחינה סייסמית. התנועה היחסית בין שני צידי הבקע, בין הלוח הערבי ממזרח ולוח ישראל-סיני ממערב מתבטאת במעוות שמצטבר עם הזמן המרוכז בעיקר בשולי הלוחות ומשתחרר ברעידות אדמה. מסקרי GPS לאורך בקע ים המלח ניתן ללמוד על התכונות המכאניות של מקטעי ההעתק השונים, על מבנה ההעתק, האם הוא העתק "נעול" וצובר מאמצים או שמא הוא "זוחל" ומשחרר מאמצים, ומהם קצבי התנועה וצבירת המאמצים על ההעתק (יעילות סייסמית). נתונים אלו יסיעו לנו להעריך את הסיכוי לרעידת אדמה במקטעים השונים.
לצורך ביצוע משימות אלו הקים המכון הגיאולוגי שלוש רשתות של תחנות GPS:

  1. רשת G1- הרשת הגיאו-דינמית של ישראל. רשת 1G הוקמה על-יד המכון הגיאולוגי ובשיתוף המרכז למיפוי ישראל בתחילת שנות ה-90 במטרה למדוד את תנועות הקרום בישראל. הרשת מכילה כ-150 תחנות שאינן קבועות, הפרושות בכל רחבי הארץ במרחקים של 10-20 ק"מ אחת מהשנייה. מדידות בתחנות 1G התבצעו ע"י המרכז למיפוי ישראל והמכון הגיאולוגי במהלך 4 קמפיינם בשנים: 1996, 2002, 2008, 2015.
  2. רשת חוצת-העתק. הרשת הוקמה על ידי המכון הגיאולוגי בשנת 2008-2010. הרשת כוללת כ- 50 תחנות הממוקמות בצפיפות שאינן קבועות לאורך 5 פרופילים חוצי העתק ים המלח.
  3. רשת תחנות הקבע, רשת GIL הוקמה בתחילת שנות ה-90 ע"י המכון הגיאולוגי בשיתוף עם המרכז למיפוי ישראל ואוניברסיטת תל-אביב. כיום הרשת מנוהלת על ידי המרכז למיפוי ישראל. היא מונה 21 תחנות קבע ברחבי הארץ בהן מתבצעות מדידות באופן רציף.

המכון הגיאולוגי עוסק באופן קבוע בניטור שוטף של שלושת הרשתות האלו, בניתוח תוצאות המדידה, בהצבת מודלים מכאנים עבור העתק ים המלח ובהערכת הסיכונים הסייסמים  ביחס למקטעי ההעתק השונים.

 

 

תכניות עבודה ל GPS ל 2018-2019

עבור לתוכן העמוד