שדה המעוות סביב טרנספורם ים-המלח: איפיון על ידי מארגים מגנטיים (magnetic-AMS)

חוקרי המכון:  רם וינברגר, צפריר לוי

מימון: הקרן הלאומית למדע ISF

רקע וחשיבות המחקר:
ההתפתחות הטקטונית והפעילות הסיסמית של טרנספורם ים-המלח קשורה בשינויים החלים בשדה המעוות בזמן ובמרחב. עבודות קודמות הראו שקיים קשר בין הצירים הראשיים של שדה המעוות לצירים הראשיים של האנאיזוטרופיה של הסספטבליות המגנטית, אך קשר זה רגיש לתכולת הברזל בסלע, לצורת הגרגרים הברזליים שבו ולפיזורם בתווך. במחקר הנוכחי יבחן הקשר מעוות-סספטביליות מגנטית בסלעים קרבונטיים דיאמגנטיים, שבהם תכולת הברזל נמוכה )<(400 ppm  ויעשה שימוש במארגים המגנטיים הטבועים בסלע ככלי לשחזור שדה המעוות.

מטרות:
1. בחינת המקבילות בין הצירים הראשיים של הסספטבליות המגנטית לצירים הראשיים של המעוות הסופי בסלע קרבונטי.
2. כימות השינויים החלים בכיוון ובעוצמה של הסספטבליות המגנטית עם המרחק מהעתקים ראשיים.
3. בחינת השימוש בסספטביליות המגנטית כסמן קינמטי.

שיטות:
1. עבודה סטורקטורלית בשדה.
2. אנליזה של האנאיזוטרופיה של הסספטביליות המגנטית.
3. איפיון מגנטי (IRM, AF, AARM  ועוד).
4. איפיון גיאוכימי (שקפים, SEM, EBSD, XRD  ועוד).

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' יהודה אייל – אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' שמואל מרקו, רן יששכר – אוניברסיטת ת"א

עבור לתוכן העמוד