איזוטופים של סטרונציום בקרטיקון העליון בישראל

תארוך סטרטיגרפי של הקרטיקון העליון בישראל באמצעות איזוטופים של סטרונציום

 

חוקרי המכון:  יהודית הרלבן

מימון: משרד האנרגיה.

רקע וחשיבות המחקר:
מטרת המחקר המוצע היא לתארך נומרית את הכרונוסטרטיגרפיה של הקרטיקון העליון שפורסמה לאחרונה ע"יMeilijson et al. (2014) . שיטת התארוך שתינקט במסגרת הצעה זו היא סטרטגרפיה של היחס האיזוטופי של סטרונציום (Sr isotopes stratigraphy) שתאפשר תארוך בלתי תלוי ומדויק יותר של החתך.
במהלך הקרטיקון העליון, ישראל וסביבותיה היו חלק משולי היבשת הפסיביים של גונדוונה. החתך הסטרטגרפי של תקופה זו בישראל מצביע על פוריות גבוהה בעמודת המים העליונה וקרקעית דלת חמצן. מכאן שבמהלך הקרטיקון התחתון התקיים משטר של upwelling שגרם להשקעת חתך מיוחד העשיר בצור, פורצלניט, פוספוריטים וסדימנטים עשירי חומר אורגני (פצלי שמן). ניתן היום למצוא חתך כזה בכל רחבי הארץ בעשרות אגנים שנוצרו במהלך קימוט הקשת הסורית. לאחרונה, Meilijson et al., (2014)  הציעו בעבודתם מתכונת סטרטגרפית חדשה ומעודכנת לחתכים מגיל זה וזאת על סמך קורלציה צפון-דרום של 8 חתכים המשתרעים על פני של כ-90 ק"מ. בין החתכים נמצא קידוח אדרת, המצוי באגן השפלה. חתך זה הוא החתך העבה והמפורט ביותר מבין כלל האגנים שנבחנו והוא מייצג סדימנטציה שנמשכה  כ- 20 מ"ש.
בבקשה זו מוצע ליחס גיל נומרי בעיקר לחתך אדרת וכן לחתכים אחרים וזאת באמצעות סטרטגרפיה של איזוטופים של סטרונציום (87Sr/86Sr) שתושווה לזונציה של פורמיניפרה. היתרונות בשיטה זו נמצאים ביכולת שתיווצר לקבל תארוך בלתי תלוי במקומות בהן חסרה פאונה אופיינית, באותם מקרים שבהם מצב שימור הפרטים גרוע ואינו מאפשר הגדרה מדויקת, במקומות שרזולוציית הזונציה הביוסטרטיגרפית נמוכה,  ביכולת לחשב קצבי סדימנטציה מדויקים יותר וכן באפשרות לבצע התאמה מפורטת בין החתכים השונים.
עבודה זו תתרום גם לעניין המחודש בניצול כלכלי של פצלי שמן.
 
מטרות:
מטרת העבודה היא לספק תארוך מדויק ומפורט של הקרטיקון העליון כפי שתואר ב -Meilijson et al. (2014), ושיספק אינפורמציה לגבי איזורים בהם שימור הפאונה גרוע, פערים בחתך וכן קצבי השקעה.

שיטות:
1. העבודה תתבסס על השיטה הנהוגה במכון לקביעת ההרכב האיזוטופי של סטרונציום ובמקרה זה בפורמינפרים שהופרדו מביו-זונים בחתך הקרטיקון העליון. יערך שימוש במעבדה הנקיה ובמכשיר המולטי קולקטור. בתחילה תעשה העבודה על ידי סטודנט לפי שעות ולאחר מכן על ידי סטודנט לתואר.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר סיגל אברמוביץ – אוניברסיטת בן גוריון שבנגב
דר' אהובה אלמוגי-לבין – המכון
דר' שרית אשכנזי – מו"פ ערבה

עבור לתוכן העמוד